Procedura za registraciju seoskog domaćinstva

KORAK 1 – Registracija poljoprivrednog gazdinstva

Za registraciju djelatnosti seoskog turizma preduslov je da budete registrovani kao poljoprivredno gazdinstvo. Ova registracija se obavlja u regionalnim savjetodavnim službama, a gdje se one nalaze i koja je služba odgovorna za koju opštinu pogledajte na ovim linkovima, gdje su i kontakt informacije zaposlenih iz ovih službi:

Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji
Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja vrši upis poljoprivrednih gazdinstava u Registar poljoprivrednih gazdinstava. U Registar poljoprivrednih gazdinstava mogu se upisati poljoprivredna gazdinstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i posjeduju poljoprivredno zemljište i/ili životinje.

Upis u Registar je prvi korak u ostvarivanju prava na podsticaje iz Agro-budžeta. Upis je dobrovoljan i besplatan, a može se izvršiti tokom cijele godine.
Upis i promjena podataka se vrši u onoj regionalnoj kancelariji savjetodavnih službi koja je nadležna prema mjestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva, odnosno sjedištu pravnog lica.
Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva/odgovorna osoba u pravnom licu treba da preda u nadležnoj regionalnoj kancelariji popunjene obrasce i prateću dokumentaciju.

Dokumenta koja predaju fizička lica – poljoprivrednici su sledeća:
 • fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva,
 • fotokopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva,
 • potvrda o mjestu prebivališta nosioca,
 • dokaz iz Uprave za nekretnine – kopija posjedovnog lista/lista nepokretnosti za sve prijavljene parcele,
 • ukoliko nosilac nije vlasnik zemljišta sa obimom prava 1/1 potrebno je da donese ovjerene ugovore/saglasnosti o korišćenju zemljišta sa svim suvlasnicima,
 • potvrda o otvorenom žiro računu (fotokopija bankarske kartice) i
 • potvrda o broju životinja iz baze podataka Veterinarske uprave na ime nosioca gazdinstva, ukoliko gazdinstvo posjeduje životinje.
Dokumenta koja predaju pravna lica su sledeća:
 • fotokopija lične karte odgovorne osobe,
 • izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz iz Uprave za nekretnine – kopija posjedovnog lista/lista nepokretnosti za sve prijavljene parcele,
 • ukoliko nosilac (pravno lice) nije vlasnik zemljišta sa obimom prava 1/1 potrebno je da donese ovjerene ugovore/saglasnosti o korišćenju parcela sa svim suvlasnicima,
 • potvrda o otvorenom žiro računu,
 • potvrda/izjava o broju zaposlenih radnika,
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa i
 • potvrda o broju životinja iz baze podataka Veterinarske Uprave na nosioca gazdinstva (pravno lice).

KORAK 2 – Registracija djelatnosti seoskog turizma

Za obavljanje djelatnosti seoskog turizma potrebno je da se dobije Odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste – seosko domaćinstvo.

Za izdavanje ovih odobrenja nadležno je Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje je propisalo uslove za izdavanje odobrenja, koji se nalaze na ovoj strani a tekst tih uslova kopiramo ovdje:

 

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste – seosko domaćinstvo.

 1. Ukoliko se usluge ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo obavljaju u okviru privrednog društva, drugog pravnog lica ili kao preduzetnik neophodno je dostaviti dokaz o registraciji (Izvod iz CRPS-a);
 2. Dokaz o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica u Registar poljoprivrednih gazdinstava (čl. 103 stav 2 zakona);
 3. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja, odnosno korišćenja ugostiteljskog objekta vrste seosko domaćinstvo:
 • Za fizičko lice: dokaz o pravu svojine / susvojine objekta – javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) ili pravo na korišćenje objekta / zemljišta – potvrda nadležnog organa lokalne samouprave ili mjesne zajednice kojom se dokazuje pravo na korišćenje;
 • Za privredno društvo, druga pravna lica ili preduzetnike: izvod iz lista nepokretnosti i ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju ugostiteljskog objekta vrste seosko domaćinstvo;
 1. Za dokazivanje ispunjenosti uslova za kadar (poslovođu ugostiteljskog objekta) privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
 • ugovor o radu sa punim radnim vremenom,
 • dokaz o najmanjem završenom četvrtom nivou kvalifikacije podnivo IV 1 nacionalnog okvira kvalifikacije,
 1. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR)
 2. Dokaz o uplati novčanog iznosa od 2 eura za podnošenje zahtjeva na žiro račun ministarstva br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama)

Ispunjenost minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme u ugostiteljskom objektu vrste seosko domaćinstvo vrši ovlašćeno lice ministarstva, shodno Pravilniku o minimalno-tehničkim uslovima, uslovima za kategoriju i način kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge u seoskom domaćinstvu.

Osim ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme ugostiteljski moraju ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (uslove u pogledu bezbijednosti hrane, zaštite na radu i dr.). Kontrolu ispunjenosti ovih uslova vrše nadležni inspekcijski organi (čl. 79 stav 4 i 5 zakona).

Ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu mogu pružati privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici ili fizičko lice (domaće ili strano) koje je vlasnik / suvlasnik objekta / kata, odnosno zemljišta, najviše do 10 smještajnih jedinica – 20 ležaja (čl.100 stav 1 i 2 zakona).

U okviru ugostiteljskog objekta vrste seosko domaćinstvo, fizičko lice može organizovati i pružanje ugostiteljskih usluga vrste kamp, za najviše 15 smještajnih jedinica, odnosno 30 lica istovremeno u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova (Sl.list CG br. 61/11).

Takođe, u zahtjevu je potrebno navesti kontakt telefon lica koje će pratiti utvrđivanje ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme.

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćeno službeno lice ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262 i 067-263-578.

Dakle, ukoliko ste fizičko lice, registrovani kao poljoprivredno gazdinstvo, uradićete sledeće:

 • Ispunićete zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste – seosko domaćinstvo (Obrazac 1).
 • Priložićete kopiju rješenja o registraciji pojoprivrednog gazdinstva.
 • Priložićete kopiju dokaza o pravu svojine / susvojine objekta – javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) ili pravo na korišćenje objekta / zemljišta – potvrda nadležnog organa lokalne samouprave ili mjesne zajednice kojom se dokazuje pravo na korišćenje.
 • Popunićete obrazac za upis u Centralni turistički registar i priložićete ga (Obrazac 2).
 • Uplatićete taksu od 2 eura na žiro račun ministarstva br. 832-31614150-79, i priložićete kopiju uplatnice.

Ovu dokumentaciju ćete spakovati u kovertu i poslati preporučeno na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa
-Direkcija za upravni postupak-
IV proleterske brigade br. 19, 81000 Podgorica

Ukoliko imate nedoumice kako se Obrazac 1 i 2 popunjavaju, ovdje ćete naći primjer popunjenih obrazaca urađenih za izmišljeno lice.

Nakon što pošaljete svoj zahtjev, javiće vam se nadležno lice iz Ministarstva koje će obići vaše domaćinstva da provjeri da li ispunjavate uslove za izdavanje odobrenja. Postarajte se da objekat bude u dobrom stanju prije posjete. Neki od primjera zašto predstavnici Ministarstva nisu odobrili objekte su sledeći:

 • Podovi u prostoriji nisu urađeni, preko betonske ploče nema bilo kakvog poda, ploča je samo zastrta tepihom.
 • Prostorija nije okrečena, a na zidovima ima fleka
 • Kupatilo nije u dobrom stanju ili ne postoji.

Molimo vas da nam javite kakva su vam bila iskustva tokom posjete, kao i eventualne razloge za odbijanje izdavanja odobrenja, kako bismo mogli vaša iskustva da podijelimo sa drugim članovima udruženja.

Menu